Mikasept KAS 5l čistící prostředek na podlahy – dezitech
Točná 382/4
625 00 Brno
+420 736 288 951

Mikasept KAS 5l čistící prostředek na podlahy

675  s DPH 558  bez DPH

Český certifikovaný výrobce. Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek pro dezinfekci ploch a povrchů zdravotnických prostředků.

 

Není skladem

Popis

Vysoce účinný čistící prostředek pro plošnou dezinfekci, čištění podlah, omyvatelných stěn a předmětů, dlaždic, obkladů, kameniny, nábytku. Obsah 5 litrů.

Vlastnosti:

Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek pro dezinfekci ploch a povrchů zdravotnických prostředků.

Oblast použití:

  • Pravidelná hygienická dezinfekce na pracovištích, úřadech, školách, obchodů, restaurací, hotelů a zábavních centrech
  • Zdravotnická zařízení, operační sály, ambulance, lůžková oddělení, očkovací centra
  • Stravovací provozy, jídelny, potravinářský průmysl
  • Laboratoře, lékárny
  • Kosmetická péče
  • Farmaceutický průmysl

Skladování:

Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0 až +25 °C.

Upozornění:

Chránit před dětmi!

Minimální trvanlivost:

24 měsíců od data výroby

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Při práci s koncentrátem používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, ochranné rukavice, popř. ochranné brýle, obličejový štít). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Při práci s MIKASEPTEM KAS nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba umýt ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte potřísněné části těla.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P321 Odborné ošetření (viz … na tomto štítku).
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Bezpecnostni list Mikasept Kas

Všeobecné obchodní podmínky

 

envelopephonemap-marker