Mikasoft gelová dezinfekce 5l – dezitech
Točná 382/4
625 00 Brno
+420 736 288 951

Mikasoft gelová dezinfekce 5l

985  s DPH 814  bez DPH

Český certifikovaný výrobce. Vysoce účinný gelový dezinfekční prostředek k hygienické dezinfekci rukou.

6 skladem

Popis

Vysoce účinný gelový dezinfekční prostředek k hygienické dezinfekci rukou. Obsah 5 litrů. Tento prostředek je určen do vysokokapacitních dávkovačů dezitech GE 1000 nebo do malých nástěnných nerezových dávkovačů 1000 ml, 2000 ml na gelovou dezinfekci.

Vlastnosti:

Gelový alkoholový dezinfekční prostředek pro chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou s vysokým obsahem zvláčňující látky účinný proti virům, bakteriím včetně MRSA, mikroskopickým kvasinkovým houbám účinný proti TBC a mykobakteriím vysoký obsah zvláčňující látky nedráždí a nevysušuje pokožku gelová forma zaručuje přesné dávkování, nestéká z rukou dobře se vtírá do pokožky, rychle zasychá.

Oblast použití:

  • Pravidelná hygienická dezinfekce rukou na pracovištích, úřadech, školách, obchodů, restaurací, hotelů a zábavních centrech
  • Zdravotnická zařízení, operační sály, ambulance, lůžková oddělení, očkovací centra
  • Stravovací provozy, jídelny, potravinářský průmysl
  • Laboratoře, lékárny
  • Kosmetická péče
  • Farmaceutický průmysl

Skladování:

Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě -10 až +25 °C.

Upozornění:

Chránit před dětmi! Pozor hořlavá kapalina! Nevylévat do odpadu!

Minimální trvanlivost:

24 měsíců od data výroby

Standartní věty o nebezpečnosti:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210 Chraňte před jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování par.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Všeobecné obchodní podmínky

envelopephonemap-marker