Mikasoft tekutá alkoholová dezinfekce 5l – dezitech
Točná 382/4
625 00 Brno
+420 736 288 951

Mikasoft tekutá alkoholová dezinfekce 5l

1150  s DPH 950  bez DPH

Český certifikovaný výrobce. Vysoce účinný alkoholový dezinfekční prostředek k hygienické dezinfekci rukou.

 

Není skladem

Popis

Vysoce účinný alkoholový dezinfekční prostředek k hygienické dezinfekci rukou. Obsah 5 litrů. Tento prostředek je určen do vysokokapacitních dávkovačů dezitech AE 1000 nebo do malých nástěnných nerezových dávkovačů 1000 ml, 2000 ml na tekutou dezinfekci.

Vlastnosti:

Širokospektrální přípravek působící proti virům, bakteriím včetně MRSA, mikroskopickým kvasinkovým houbám a mykobakteriím včetně TBC. Má rychlý a dlouhodobě přetrvávající účinek.

Oblast použití:

  • Pravidelná hygienická dezinfekce rukou na pracovištích, úřadech, školách, obchodů, restaurací, hotelů a zábavních centrech
  • Zdravotnická zařízení, operační sály, ambulance, lůžková oddělení, očkovací centra
  • Stravovací provozy, jídelny, potravinářský průmysl
  • Laboratoře, lékárny
  • Kosmetická péče
  • Farmaceutický průmysl

Skladování:

Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě -10 až +25 °C.

Upozornění:

Chránit před dětmi! Pozor hořlavá kapalina! Nevylévat do odpadu!

Minimální trvanlivost:

24 měsíců od data výroby

Standartní věty o nebezpečnosti:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210 Chraňte před jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování par.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Bezpečnostní list Mikasoft

Všeobecné obchodní podmínky

 

envelopephonemap-marker